Regulaminy

REGULAMIN KOLOROWYCH PÓŁKOLONII

Wychowawcy na kolorowych półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami kolorowych półkolonii mogą być dzieci w wieku 4-14 lat
 2. Uczestnicy kolorowych półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7.30-16.00
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej lub przez osoby zgłoszone wcześniej Organizatorowi i posiadające pisemne upoważnienie
 4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie
 5. Uczestnicy kolorowych półkolonii mają prawo do :
  • Spokojnego wypoczynku
  • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas danego turnusu
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu kolorowych półkolonii
  • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
 6. Uczestnicy mają obowiązek :
  • Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
  • przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
  • brać udział w realizacji programu półkolonii
  • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
  • szanować mienie , pomoce dydaktyczne oraz sprzęt animacyjny i inny udostępniony przez organizatora
  • ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECKO MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNI SĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI

  • kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce
  • przestrzegać zasad poruszania się po drogach
  • posiadać strój kąpielowy , ręcznik, klapki
  • przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z basenu
  • posiadać nakrycie głowy
 7. Samowolne oddalenie się od opiekunów , niesubordynacja , niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców , nieprzestrzeganie regulaminu , będzie karane upomnieniem, nagana a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kolorowych półkoloniach
 8. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY UCZESTNIKÓW KOLOROWYCH PÓŁKOLONII BEZ ZWROTU NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANĄ CZĘŚĆ TURNUSU, W PRZYPADKU RAŻĄCEGO ŁAMANIA ZASAD UCZESTNICTA W KOLOROWYCH PÓŁKOLONIACH.

 9. W razie nagłej choroby dziecka , po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego , rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora
 10. Rodzice / opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 50 zł przed rozpoczęciem turnusu, zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwacje miejsca w grupie półkolonijnej i blokuję miejsce innym dzieciom. W uzasadnionych przypadkach tj choroba , zdarzenia losowe zaliczka zostanie zwrócona lub rozliczona z zajęciach prowadzonych przez Fundację Kolorową
 11. Pełna opłata powinna być uiszczona najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia danego turnusu kolorowych półkolonii
 12. W przypadku uczestnictwa dziecka w niepełnym tygodniu naliczana jest opłata w wysokości 70 zł/ dzień
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Aktualnym programie kolorowych półkolonii