Status

Fundacja Małego i Dużego Człowieka

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sekcja I

Fundacja pod nazwą FUNDACJA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA KOLOROWA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Aleksandrę Szymczyk zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Iwony Materniak – Andreckiej w Częstochowie przy ul.Kilińskiego 16 za numerem repertorium ……z dnia …..działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r.Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

Sekcja II

Fundacja posiada osobowość prawną.

Sekcja III

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

Sekcja IV

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Sekcja V

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Sekcja VI

Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy : „FUNDACJA KOLOROWA”.

Sekcja VII

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji.

Sekcja VIII

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
Sekcja IX

Fundacja została powołana w celu:

 1. działalności oświatowo-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej;
 2. rozwoju nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania;
 3. rozwoju turystyki oraz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 4. organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 5. dofinansowywania i organizowania wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy i wycieczki;
 6. dofinansowywania i organizowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w półkoloniach;
 7. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, sportu i rekreacji;
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży oraz upowszechniania wiedzy ekologicznej i dotyczącej problemów ochrony środowiska;
 9. promowania i rozwijania aktywności sportowej dzieci i młodzieży;
 10. organizowania imprez charytatywnych, koncertów, wystaw i przedstawień;
 11. propagowania, wspierania i prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych;
 12. wspierania i prowadzenia działalności naukowej, społecznej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży;
 13. zwiększenia świadomości społecznej na temat uzależnień i zagrożeń wśród dzieci i młodzieży;
 14. wspierania i promowania czytelnictwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 15. przeciwstawiania się zjawisku wykluczenia społecznego i wspierania dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujących się poza rodziną;
 16. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności ludzi młodych;
 17. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 18. wspierania i promowania działań mających na celu rozwój produktów turystycznych dla turystyki miejskiej, kulturowej, na terenach wiejskich oraz agroturystyki, a także turystyki uzdrowiskowej, medycznej i aktywnej;
 19. poprawy dostępu do kultury, sztuki i sportu oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i artystycznym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich;
 20. zmniejszania różnic środowiskowych i regionalnych w dostępie do edukacji,kultury i sztuki w szczególności pomiędzy dziećmi i młodzieżą z ośrodków wielkomiejskich i wiejskich;
 21. inicjowania, wspierania i tworzenia programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego odżywiania wśród dzieci, młodzieży ,dorosłych i osób starszych zarówno zdrowych jak i chorujących na celiakie jak również posiadających różne nietolerancje pokarmowe czy choroby metaboliczne;
 22. inicjowania, wspierania i tworzenia programów edukacyjnych dotyczących promocji zdrowego i aktywnego stylu życia;
 23. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa;
 24. przeciwdziałania patologiom społecznym;
 25. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integrowania ze społeczeństwem i wspierania wszelkich działań na rzecz tego środowiska;
 26. pomocy osobom niepełnosprawnym;
 27. działalności charytatywnej;
 28. promocji i organizacji wolontariatu;
 29. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 30. podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm;
 32. organizowania i wspierania wszelkich działań mających na celu aktywizację zawodową, edukacyjną i społeczną osób starszych;
 33. popularyzacji postaw prozdrowotnych wśród osób w podeszłym wieku i osób starszych poprzez wspieranie inicjatyw profilaktycznych oraz zachęcających do aktywności;
 34. podejmowania działań na rzecz zwiększania dostępności oferty edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej dla osób starszych we wszelkich jej aspektach;
 35. kultywowania zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej;
 36. promocji integracji europejskiej;
 37. popularyzacji i inicjowaniu działań na rzecz idei mediacji rodzinnej i społecznej;
sekcja X
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • działalność charytatywną,
  • organizację kwest i zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwanie sponsorów,
  • zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
  • pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
  • wspieranie, powoływanie, tworzenie i prowadzenie domów dziecka, świetlic dla dzieci i młodzieży,
  • przedszkoli, świetlic dla osób starszych i seniorów, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków poradniczo – terapeutycznych, ośrodków dydaktyczno-wychowawczych, klubo-kawiarni edukacyjnych,
  • kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży na terenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych,
  • działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu,
  • zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków, środków higienicznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób potrzebujących,
  • zakup i pozyskiwanie pożywienia dla osób potrzebujących,
  • współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka i innymi zakładami opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży, które realizują podobne cele statutowe,
  • współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, świetlicami dla osób starszych , które realizują podobne cele statutowe,
  • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom,
  • dofinansowywanie lub finansowanie oraz organizowanie programów edukacyjnych, kolonii, obozów, wycieczek, półkolonii i zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży,
  • finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży,
  • wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, a także podejmowanie działań mających na celu edukację ekologiczną, przyrodniczą, krajoznawczą oraz wypoczynkową dzieci i młodzieży,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, kultury, sztuki, sportu i rekreacji wśród osób starszych, dzieci i młodzieży mających do niej utrudniony dostęp,
  • organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów, sesji, szkoleń, warsztatów, konferencji naukowych, służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację,
  • organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów, wychowawców i nauczycieli,
  • upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu,
  • wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym i sportowym,
  • współpracę z władzami i instytucjami oświatowymi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
  • wspieranie i rozwój wolontariatu,
  • upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
  • wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych,
  • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami,
  • aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
  • organizowanie programów stypendialnych, grantowych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
   prowadzenie działalności agencji reklamowych,
  • organizowanie imprez masowych, wystaw,koncertów,przedstawień oraz innych form propagujących działalność Fundacji,
  • organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych,
  • ustanawianie odznak, statuetek, medali honorowych i nagród rzeczowych, które będą przyznawane wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.
 2. Fundacja może, na potrzeby realizacji celów określonych w § 9, prowadzić działalność pożytku publicznego w przedmiocie:
  • Prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10.Z); ,
  • Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); ,
  • Prowadzenie pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pól namiotowych(PKD 55.30.Z); ,
  • Prowadzenie pozostałych miejsc zakwaterowania (PKD 55.90.Z); ,
  • Prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.A); ,
  • Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B); ,
  • Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z); ,
  • Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); ,
  • Wykonywanie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z ); ,
  • Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); ,
  • Prowadzenie działalności z zakresu wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z); ,
  • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); ,
  • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);,
  • Prowadzenie nauki języków obcych (PKD 85.59.A); ,
  • Działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.59.B); ,
  • Wykonywanie działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);,
  • Prowadzenie działalności szpitalnej (PKD 86.10.Z);,
  • Prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z); ,
  • Prowadzenie praktyki lekarskiej specjalistycznej (PKD 86.22.Z); ,
  • Prowadzenie praktyki lekarskiej dentystycznej (PKD 86.23.Z); ,
  • Wykonywanie działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A); ,
  • Prowadzenie praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C); ,
  • Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E); ,
  • Prowadzenie działalności z zakresu transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z);
  • Prowadzenie działalności z zakresu pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKD 49.39.Z);
  • Prowadzenie działalności prawniczej(PKD 69.10.Z);
  • Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
  • Wykonywanie działalności pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  • Prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
  • Prowadzenie działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
  • Prowadzenie pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
   32)Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
  • Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
  • Prowadzenie działalności z zakresu opieki dziennej nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
  • Prowadzenie działalności z zakresu pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z);
  • Wykonywanie działalności w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
  • Prowadzenie pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
  • Prowadzenie obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
  • Prowadzenie obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
  • Prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z);
  • Prowadzenie pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z);
  • Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
  • Prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKD 90.03.Z);
 3. Fundacja prowadzi działalność opisaną w punktach od 1) do 44) ustępu drugiego w formie działalności nieodpłatnej w stosunku do osób o niewystarczających dochodach, określonych przez Zarząd Fundacji w relacji do minimów socjalnych wynikających ze stosownych przepisów prawa lub w formie działalności odpłatnej z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art.8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 4. Każdorazowo o zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego decyduje Zarząd Fundacji.
Sekcja XI

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
Sekcja XII

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych ) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.

Sekcja XIII

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Sekcja XIV

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4) dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia,
5) dochodów z działalności statutowej odpłatnej,
6) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
7) odsetek bankowych od lokat bankowych,
8) dotacji, grantów,
9) dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych.

Sekcja XV

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Sekcja XVI

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Sekcja XVII

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darów lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej 20.000 (słownie dwadzieścia tysięcy) złotych uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie,tytuł „Sponsora Fundacji”.

§ 18.
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 19.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
§ 20.
1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje 1 głos.
RADA FUNDACJI
§ 21.
1. Rada składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
3. W razie śmierci Fundatora lub jego notarialnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, uprawnienie określone w ust. 2 przejmuje osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zarząd Fundacji.
4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady na pierwszym posiedzeniu.
5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:
a) śmierci,
b) złożenia rezygnacji,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
e)nienależytego wypełniania funkcji członka,
f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
7. Rada zbiera się co najmniej 1 razy w roku.
8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
10.Członkami Rady nie mogą być osoby, które pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu Fundacji, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
11. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych wydatków lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
13. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.
§ 22.
1.Do Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji w ramach umowy o pracę oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
7) ustanowienie pełnomocnika w drodze uchwały do zawierania umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz wykonywania uprawnień kierowniczych pracodawcy w stosunku do Prezesa Zarządu,
8) uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu Fundacji,
9) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
11) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
12) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
13) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
14) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
2.Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
b) uprawnienia do żądania od Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień i dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
§ 23.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
§ 24.
1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 25.
1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
1a. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. W skład Zarządu z mocy Statutu wchodzi Fundator.
3. Fundator może być Prezesem Zarządu Fundacji lub Członkiem Zarządu Fundacji.
4. Fundator powołuje Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu Fundacji.
5. W razie śmierci Fundatora lub jego notarialnej rezygnacji z pełnienia tej Funkcji, uprawnienia określone w pkt. 1 i 4 przejmuje Rada Fundacji.
6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu Fundacji.
7. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
d) niepełnienie obowiązków członka przez okres 3 miesięcy,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
10. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§ 26.
2. Zarząd Fundacji działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę.
§ 27.
Zarząd Fundacji:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) podejmuje decyzje związane z prowadzoną przez Fundacje działalnością we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji,
7) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych z zastrzeżeniem § 22 ust.1 pkt.6
8) zatrudnia pracowników oraz inne osoby współracujące z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych z zastrzeżeniem § 22 ust.1 pkt.7
9) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
10) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
11) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,
12) powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,
13) organizuje pracę biura Fundacji,
14) może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§ 28.
1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa Prezes lub Wiceprezes łącznie z jednym z członków Zarządu Fundacji.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz z sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub inny Członek Zarządu Fundacji.
3. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu Fundacji nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w Fundacji funkcji.
4. Pełnomocnik Rady Fundacji reprezentuje Fundację w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
5.Pełnomocnik Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 29.
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
§ 30.
Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
§ 31.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 32.
1. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
2. Wynagrodzenie członka Zarządu Fundacji nie może być wyższe od 1,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcyjnej gospodarki.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 33.
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące działania, wg klasyfikacji usług PKD:
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów
ciastkarskich i ciastek;
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania;
17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.11.Z Drukowanie gazet;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych;
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego;
32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.25.Z. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
49.41.Z. Transport drogowy towarów;
49.42.Z. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
58.11.Z Wydawanie książek;
58.13.Z Wydawanie gazet;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
63.11.Z Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.90. A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

Sekcja XXXIV

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, a w ramach posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 9. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.
 10. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na działalność statutową.
Sekcja XXXV

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej ustalone są w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU
Sekcja XXXVI

Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.

Sekcja XXXVII

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sekcja XXXVIII
 1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Fundacji nie wolno zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
Sekcja LXI
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta zapada w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatora.

ROZDZIAŁ IX

LIKWIDACJA FUNDACJI
Sekcja XL
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

ROZDZIAŁ X

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy